Společnost Recovera Využití zdrojů obsluhovala v roce 2021 více než 400 měst a obcí.

Směsný komunální odpad obsahuje často až 50% využitelných odpadů. Jak tedy zajistit větší podíl tříděného odpadu ve Vaší obci či městě? Řešení není univerzální, dobré zkušenosti máme se zavedením nejrůznějších motivačních systémů pro občany v podobě bonusů za třídění odpadů, s optimalizací sběrné sítě bioodpadu a kovů, podporou využití kompostérů v domácnostech.

Výsledkem je pak až dvojnásobné množství vytříděných odpadů a zvýšení kvality získaných druhotných surovin, snížení množství směsného komunálního odpadu až na polovinu, optimalizace četnosti svozů a tras a zvýšení příspěvků za třídění odpadů obcím.

My Vám poskytneme podporu v každé etapě toku odpadů – provedeme analýzu stávajícího stavu, navrhneme řešení a zkontrolujeme provedení. V našem přístupu zohledňujeme jak environmentální, tak ekonomické aspekty (kontrolu nákladů, optimalizaci zdrojů) a zároveň podporujeme společenskou iniciativu prostřednictvím činností zvyšujících povědomí a motivaci obyvatel v oblasti nakládání s odpady.

Vývoj odpadového hospodářství u našeho dlouhodobého klienta, města Šumperk, popisuje manažerka klíčových zákazníků Jitka Lupačová„Nároky na svoz odpadu pro Město Šumperk, kde žije přibližně 26 tisíc obyvatel, plníme už více než 20 let. Na úspěšnou spolupráci navážeme novou smlouvou, která bude platná od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou a týká se svozu bioodpadu, komunálního, objemného a nebezpečného, ale i stavebního odpadu. V rámci komplexního odpadového hospodářství poskytujeme i službu svozu bioodpadu, kterou jsme postupem času rozšiřovali a vylepšovali, a která je dnes inspirací pro další města, která ji teprve začínají zavádět.
Ve spolupráci s městem jsme našli optimální počet a rozmístění jednotlivých druhů kontejnerů. Svoz nádob je nyní sledován pomocí RFID čipů. Město nabízí občanům za bioodpad kvalitní kompost. Postupný nárůst množství svezeného bioodpadu ukazuje, že občané vidí v tomto způsobu nakládání s odpadem smysl," popisuje zakázku manažerka klíčových zákazníků Jitka Lupačová.