Ekologický servis NONSTOP

V rámci Stálé havarijní služby poskytujeme ekologický servis zejména při odstraňování ekologických nehod i následků průmyslových i dopravních havárií. Disponujeme týmem odborně školených a zkušených specialistů, kteří jsou připraveni k okamžitému zásahu na celém území České republiky 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Po nahlášení havárie garantujeme výjezd technika do 30 minut a díky síti středisek SHS po celé České republice také dosažení místa havárie technikem do 120 minut.

Zasahujeme běžně u dopravních nehod s únikem PHM či nákladu, ropných havárií, úniků nebezpečných látek, chemických havárií, likvidace následků po požárech, živelných pohrom, kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod aj.

Při havárii pro zákazníka připravíme kompletní dokumentaci pro jednání se zástupci státní správy a kontrolními orgány a můžeme se jich i účastnit. V návaznosti na jejich rozhodnutí zabezpečíme kompletní sanaci místa havárie, od prvotního havarijního zásahu až po zpracování závěrečné zprávy, a případné zajištění dlouhodobých sanačních prací. Ve spolupráci s našimi makléři zajistíme projednání všech pojistných událostí s příslušnou pojišťovnou a výplatu pojistného za sanaci havárií v maximální možné výši.

Jaké činnosti jsou běžnou součástí naší služby?

Při odstraňování následků havárie provádíme

  • přečerpání nebezpečných či hořlavých látek do náhradních obalů (nádob, cisteren, kontejnerů),
  • čištění komunikací, technologických zařízení, kanalizačních šachet i sběračů,
  • čištění podzemních jímek, potrubí a nádrží včetně prací v izolační dýchací technice a výbušném prostředí, sanace a vyklízení požářišť kontaminovaných toxickými látkami,
  • odběry vzorků zemin, vod a odpadů, akreditované chemické analýzy, ekologické audity,
  • sanaci terénu, biodegradace kontaminovaných zemin in-situ s použitím biopreparátu,
  • sanace zasažených povrchových a podzemních vod,
  • ochranu povrchových vod nornými stěnami nebo plovoucími sorpčními hady,
  • monitoring znečištění horninového prostředí, povrchových a podzemních vod,
  • odvoz a odborné odstranění odpadů všech druhů včetně nebezpečných na vlastních koncových zařízeních,
  • zpracování závěrečné zprávy.

NONSTOP linka pro celou ČR 800 233 333

DALŠÍ SLUŽBY
REFERENCE
KONTAKTY