Odstranění starých ekologických zátěží

Staré ekologické zátěže představují výzvu především pro obce a města, pod jejichž působnost spadají. Ať už se jedná o demolici provozního objektu nebo areálu, likvidaci staré skládky či úložiště odpadu nebo rekonstrukci budovy obsahující azbestové části, vždy je třeba zabezpečit odborné provedení prací s ohledem na zdraví lidí a životní prostředí. Odborně zvládnuté sanační práce zajistí minimalizaci rizika jejich dopadu na obyvatele a výsledek splňující všechny legislativní normy a očekávání veřejnosti.

Zkušenosti a technologické zázemí

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti z řady sanačních projektů velkých i menších rozsahů. Projekt vždy pečlivě připravíme a při jeho průběhu striktně dohlížíme na soulad s dokumentací a legislativou. Vzniklé odpady zpravidla odstraníme na našich technologiích.

Jaké je spektrum našich činností v oblasti sanací?

Zahájení samotných sanační prací přechází vždy rešerše archivní dokumentace, rekognoskace aktuálního stavu a řada analýz, které definují další postup prací.

Úvodní fáze tak zahrnuje:

 • zpracování ekologických auditů, analýz a vyhodnocení ekologických rizik,
 • průzkumy ekologických zátěží, stanovení úrovně a rozsahu kontaminace,
 • doporučení rozsahu a metod asanačních zásahů,
 • odběry vzorků všech druhů materiálů i za ztížených podmínek,
 • provedení chemických analýz apod.
Sanace území a objektů

Navrhujeme vždy nejlepší postup pro sanaci a dekontaminaci s ohledem na budoucí využití areálu.

Sanace probíhá ve čtyřech fázích:

 • přípravná fáze: technická, legislativní a projektová příprava
 • sanační zásah: monitoring, demolice objektů, třídění, příprava a odstranění ostatních a nebezpečných odpadů, rekultivace, sanace vod a půdy,
 • dekontaminace: dekontaminace půdy a vody, recyklace, využití a odstranění odpadů
 • post-sanační monitoring
Sanace a rekultivace starých skládek

Zajišťujeme činnosti spojené s rekultivaci starých nebo doposud provozovaných a již uzavřených skládek nebo jejich ucelených částí. Zajistíme také kompletní inženýrskou a poradenskou činnost spojenou s výstavbou ekologických staveb a provedením rekultivací skládek, tzn. provedení průzkumných prací, vypracování projektové dokumentace, odborného posudku, zajištění příslušných správních souhlasů a povolení, posouzení vhodnosti projektu pro získání finanční podpory z národních, strukturálních aj. fondů EU, vypracování žádosti pro získání finanční podpory atd.

Sanace azbestové zátěže

Společnost Recovera patří mezi přední firmy v České republice v odstraňování azbestových zátěží. Máme bohaté zkušenosti se sanacemi z průmyslových objektů, administrativních a školních budov, objektů veřejné správy i soukromých nemovitostí. Dosahujeme výborných výsledných hodnot přípustných respirabilních vláken v ovzduší, zvolený technologický postup je maximálně šetrný k životnímu prostředí. Dokončené dílo vždy předáme se závěrečnou zprávou dokládající průběh prací dle aktuálně platné legislativy. Provozujeme také vlastní zařízení na zneškodňování azbestového odpadu.

Při odstranění azbestové zátěže zajišťujeme

 • vypracování projektu sanace, demontáže, odstranění a zneškodnění azbestu
 • inspekce objektů na přítomnost azbestových materiálů
 • měření koncentrace azbestových a ostatních respirabilních vláken v ovzduší
 • sanace – odstranění azbestové zátěže z objektů
 • dekontaminace vnitřních prostor – ovzduší kontaminovaných azbestovými a ostatními respirabilními, minerálními vlákny
 • legislativní zajištění a vypracování závěrečné zprávy o odstranění azbestové zátěže
 • poradenství v oblasti odstraňování škodlivých účinků azbestu
 • komplexní služby společně s celkovou demolicí objektu

DALŠÍ SLUŽBY
REFERENCE
KONTAKTY