Zvýšení objemu využitelných složek komunálního odpadu

Českou republiku čeká pozitivní posun v odpadovém hospodářství – od roku 2030 bude platit zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů a výhledově se zásadně zvýší i poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládky. Tato cesta je v souladu se současným trendem v oblasti ochrany životního prostředí a využívání omezených přírodních zdrojů.

Přeměna tříděného odpadu z domácností na nové zdroje se stává jak ekonomickou, tak ekologickou otázkou, protože využití odpadu pomáhá chránit přírodní zdroje, omezovat emise skleníkových plynů a snižovat objem skládkovaného odpadu.

Obce a města se proto stávají klíčovými hráči v cirkulární ekonomice. Je na čase přejít na nové efektivní systémy, které nejen přispívají ke zvýšení podílu vytříděného odpadu, ale jsou také ekonomicky výhodné a v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Nevidíme odpady, vidíme zdroje
Řídíme celý řetězec materiálového využití odpadů, abychom zajistili efektivní recyklaci a opětovné využití, a zároveň poskytovali podporu pro další prodej.
Jak přetvořit odpad na kvalitní druhotnou surovinu?

Naši specialisté aktivně vyhledávají možnosti materiálového využití odpadu z produkce našich zákazníků směřující k dosažení ekonomických úspor v oblasti odpadového hospodářství. Zaměřením na materiálové využití a recyklaci odpadu přispíváme ke snižování zátěže životního prostředí a k efektivnímu využití zdrojů. Disponujeme širokým spektrem moderních technologií, které umožňují recyklaci či využití různých druhů odpadů.

Využití plastů

Jako klíčový hráč v oblasti recyklace plastů je společnost Recovera odborníkem v recyklaci plastů – folií, výrobků z PVC, PET lahví, technických průmyslových plastů a dalších.

Naše řešení pokrývají veškeré kroky pro recyklaci druhotných surovin při splnění nejvyšších standardů:

  • Sběr a třídění: odpad se shromažďuje pomocí vhodných kontejnerů a jejich obsah je důsledně tříděn (separace folií, PET lahví, HDPE obalů a směsných tvrdých plastů) a upravován pomocí lisování pro efektivnější přepravu
  • Opětovné využití: pomocí drcení, praní a regranulace se plastový odpad přeměňuje na regranuláty nebo drtě, které mohou být přímo použity průmyslovými výrobci.

V České republice disponujeme takovými recyklačními technologiemi v našich závodech v Němčicích nad Hanou a Srní, kde přeměňujeme odpadní LDPE, HDPE a PP folie na regranulát pro opětovné využití pro výrobu fólií, plastových pytlů a dalších výrobků.

Využití bioodpadu jako kompostu

Biologicky rozložitelný odpad je vytvářen mnoha subjekty ve Vašem regionu: obyvateli, supermarkety a maloobchodními prodejnami, výrobci potravin a nápojů, zemědělským průmyslem. Kompostováním tohoto odpadu zaručíme jeho další využití a navrácení organických látek do půdy.

Samotnému procesu kompostování předchází třídění biologického odpadu, separace nerozložitelných příměsí, drcení dřevní hmoty apod. Získaná hmota se pak kompostuje a přeměňuje organický odpad na kompost, který lze použít k hnojení půdy a zahrad. Využití biologicky rozložitelného odpadu tedy významně přispívá ke snížení používání chemických hnojiv a zachování koloběhu organických látek v přírodě.

Využití dřeva a palet

Odpadní dřevo vzniká při všech činnostech dřevařského průmyslu, od lesního hospodářství až po výrobu palet.

Jednorázové palety a další dřevo bez obsahu chemických produktů drtíme na štěpku využitelnou pro vytápění, zatímco znovu použitelné palety jsou opraveny a vráceny do oběhu.

Produkty ze dřeva mají široké spektrum využití:

  • Energetické využití: dřevní štěpka se využívá při spalování v zařízeních na výrobu tepla či elektrické energie
  • Materiálové využití zpracovaného dřeva: dřevní štěpka a piliny se používají k výrobě nových výrobků, jako je například nábytek, stavební konstrukce atd.
  • Biologické využití dřeva z lesního hospodářství: třísky, hrubá čerstvá kůra, kompostovaná kůra a větve stromů jsou zapracovány do výroby kompostu. Finální produkt – kompost a substrát – je určený pro zahradnictví a zemědělství pro zapravení do půdy a zvýšení organické složky v půdě.
  • Opětovné použití palet: hrubý paletový odpad se dodává ve formě dřevní štěpky bez kontaminantů nebo kovu k recyklaci. Lze jej použít k výrobě dřevotřískových desek, ke spalování v kotlech atd.

DALŠÍ SLUŽBY
REFERENCE
KONTAKTY