Jak třídit, recyklovat a následně využít více odpadu

Českou republiku čeká pozitivní změna v odpadovém hospodářství - od roku 2030 bude platit zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů a výhledově se zásadně zvýší i poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládky. Obce i města musí tedy přejít na efektivní systémy, které nejen přispívají ke zvýšení podílu vytříděného odpadu, ale jsou i ekonomický výhodné a v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Optimalizace nakládání s odpady

Směsný komunální odpad obsahuje často až 50% využitelných odpadů. Jak tedy zajistit větší podíl tříděného odpadu ve Vaší obci či městě? Řešení není univerzální, dobré zkušenosti máme se zavedením nejrůznějších motivačních systémů pro občany v podobě bonusů za třídění odpadů, s optimalizací sběrné sítě bioodpadu a kovů, podporou využití kompostérů v domácnostech. Výsledkem je pak až dvojnásobné množství vytříděných odpadů a zvýšení kvality získaných druhotných surovin, snížení množství směsného komunálního odpadu až na polovinu, optimalizace četnosti svozů a tras a zvýšení příspěvků za třídění odpadů obcím.

My Vám poskytneme podporu v každé etapě toku odpadů – provedeme analýzu stávajícího stavu, navrhneme řešení a zkontrolujeme provedení. V našem přístupu zohledňujeme jak environmentální, tak ekonomické aspekty (kontrolu nákladů, optimalizaci zdrojů) a zároveň podporujeme společenskou iniciativu prostřednictvím činností zvyšujících povědomí a motivaci obyvatel v oblasti nakládání s odpady.

Optimalizace toků (sběr, převoz, třídění)

Pomáháme Vám v nastavení a udržení systému odpadového hospodářství, protože pro správné řízení toků odpadů jsou nezbytné efektivní systémy od sběru až po zpracování.

Provádíme studie proveditelnosti a poradenství v těchto oblastech:

  • rozbor současného stavu odpadového hospodářství pro konkrétní obec/město/region.
  • optimální řešení z hlediska logistiky sběru a svozu, způsobů financování, způsobu výběru poplatků (motivace občanů), efektivní využití technologií apod.
  • návrh vhodných zdrojů financování na základě úpravy systému OH obce (dotace, PPP projekty apod.)
  • administrace dotací
Soulad s legislativou
Dohlížíme na neustále se měnící normy a právní předpisy, a pomáháme Vám tak s udržením odpadového hospodářství ve správné legislativní úrovni.
Skladování odpadů s ohledem na dodržování legislativy

Společnost Recovera Vám pomáhá realizovat a spravovat sběrná místa a sběrná střediska odpadů v souladu s předpisy a chránit tak životní prostředí.

Provádíme realizaci a provozujeme:

  • sběrná střediska odpadů
  • kompostárny
  • třídící centra
  • skládky komunálních a průmyslových odpadů

Zajistíme:

  • přípravu provozních řádů a jejich schvalování na příslušných úřadech
  • přípravu havarijních řádů

DALŠÍ SLUŽBY
REFERENCE
KONTAKTY