Stálá havarijní služba

Pro naše smluvní partnery, autodopravce, odtahové služby, průmyslové a distribuční podniky a další klienty zajišťujeme na celém území ČR NONSTOP havarijní službu. Tým našich specialistů je připraven k zásahu u dopravních nehod s únikem PHM či nákladu, ropných havárií, úniků nebezpečných látek, chemických havárií, likvidace následků po požárech, živelných pohrom, kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod aj.

Rychle a odborně provedený havarijní zásah pomůže nejen splnit zákonnou povinnost bezodkladně řešit následky havárie, ale také ušetřit značné finanční prostředky a ochránit ohrožené životní prostředí.

Ekologický servis nonstop

V rámci Stálé havarijní služby poskytujeme ekologický servis zejména při odstraňování ekologických nehod i následků průmyslových i dopravních havárií. Disponujeme týmem odborně školených a zkušených specialistů, kteří jsou připraveni k okamžitému zásahu na celém území České republiky 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Po nahlášení havárie garantujeme výjezd technika do 30 minut a díky síti středisek SHS po celé České republice také dosažení místa havárie technikem do 120 minut.

Zasahujeme běžně u dopravních nehod s únikem PHM či nákladu, ropných havárií, úniků nebezpečných látek, chemických havárií, likvidace následků po požárech, živelných pohrom, kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod aj.

Při havárii pro zákazníka připravíme kompletní dokumentaci pro jednání se zástupci státní správy a kontrolními orgány a můžeme se jich i účastnit. V návaznosti na jejich rozhodnutí zabezpečíme kompletní sanaci místa havárie, od prvotního havarijního zásahu až po zpracování závěrečné zprávy, a případné zajištění dlouhodobých sanačních prací. Ve spolupráci s našimi makléři zajistíme projednání všech pojistných událostí s příslušnou pojišťovnou a výplatu pojistného za sanaci havárií v maximální možné výši.

Minimalizace rizik a následků

Při odstraňování následků havárie provádíme

 • přečerpání nebezpečných či hořlavých látek do náhradních obalů (nádob, cisteren, kontejnerů),
 • čištění komunikací, technologických zařízení, kanalizačních šachet i sběračů,
 • čištění podzemních jímek, potrubí a nádrží včetně prací v izolační dýchací technice a výbušném prostředí, sanace a vyklízení požářišť kontaminovaných toxickými látkami,
 • odběry vzorků zemin, vod a odpadů, akreditované chemické analýzy, ekologické audity,
 • sanaci terénu, biodegradace kontaminovaných zemin in-situ s použitím biopreparátu,
 • sanace zasažených povrchových a podzemních vod,
 • ochranu povrchových vod nornými stěnami nebo plovoucími sorpčními hady,
 • monitoring znečištění horninového prostředí, povrchových a podzemních vod,
 • odvoz a odborné odstranění odpadů všech druhů včetně nebezpečných na vlastních koncových zařízeních,
 • zpracování závěrečné zprávy.
Reference

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky tak, abychom společně nalezli ta nejlepší řešení.

V rámci Stálé havarijní služby zasahovali naši odborníci u těchto nehod a havárií:

 • Ilegální sklad chemikálií - Nedvědice
 • Likvidace ilegálního skladu chemikálií v rodinném domě v obci Nedvědice o rozsahu více než 10 t (kyseliny, anorganické soli včetně těžkých kovů, výbušné látky).
 • Dopravní nehoda - Nová Hospoda, Plzeň
  • Únik většího množství pohonných hmot (cca 400 l motorové nafty), silně znečištěná krajnice a zpevněná plocha, komunikace, znečištění zeminy v okolí nehody.
 • Likvidace následků úniku kadmia po výbuchu - Praha
 • Únik toxického kadmia po výbuchu v laboratoři.
 • Únik nebezpečné látky - průmyslová zóna Brno
 • Únik nebezpečné látky přepravované vozidlem (cca 200 l).

NONSTOP linka pro celou ČR 800 233 333

DALŠÍ SLUŽBY
REFERENCE
KONTAKTY