Recovera Využití zdrojů svým klientům z průmyslu, zdravotnictví a služeb pomáhá plnit jejich povinnosti v oblasti nakládání s speciálními odpady s cílem dodržovat národní a mezinárodní předpisy. Zaručujeme plnou bezpečnost osob, majetku a životního prostředí ve všech fázích tohoto procesu.

Výhody spolupráce s námi
  • pomůžeme Vám najít optimální způsob nakládání s nebezpečnými odpady,
  • zajistíme optimalizaci sběru nebezpečných odpadů a logistiky,
  • vybavíme Vás dostatečným počtem vhodných nádob na odpad,
  • přicházíme s novými řešeními v oblasti využití odpadů a recyklace,
  • pro naše zákazníky držíme stálou havarijní službu zdarma,
  • poskytujeme Vám naše odborné znalosti, podporu a školení,
  • postaráme se za Vás o legislativní zabezpečení odpadového hospodářství.
Zajištěné nakládání s nebezpečnými odpady

Pro většinu nebezpečných odpadů produkovaných v ČR, včetně vysoce zatížených chemických odpadů, provozujeme koncová zařízení k jejich odstranění, případně zařízení ke snížení míry jejich kontaminace (spalovny, biodegradace, stabilizace, skládky...). Máme k dispozici vozidla a cisterny vybavené v souladu s ADR, speciální kontejnery pro přepravu nebezpečných látek, norné stěny, filtry, čerpadla, vysokotlaká mycí zařízení, dýchací přístroje a protichemické obleky, sorpční i čisticí prostředky a odborníky, kteří jsou oprávněni posuzovat nakládání s nebezpečnými látkami, včetně měření ovzduší, odběrů vzorků a chemických analýz.

Síť našich logistických center a speciálních technologií umožňuje najít nejlepší řešení v oblasti využívání a zpracovávání odpadů. Disponujeme řešeními vhodnými pro každý typ nebezpečného odpadu, která zaručují bezpečnost osob a předcházejí rizikům spojených s nakládáním s nebezpečnými odpady.

Recovera Využití zdrojů zaručuje dodržování předpisů v oblasti nebezpečných odpadů a zajišťuje neustálou bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Podporujeme tak průmyslové společnosti v rámci řízení jejich odpovědností z hlediska bezpečnosti a souladu s předpisy.

Bezpečná přeprava a manipulace s nebezpečnými odpady

Pro přepravu nebezpečných odpadů využíváme speciální vozidla, kontejnery a cisterny, která plně vyhovují všem předpisům.

V rámci našich provozů zajišťujeme bezpečnou manipulaci s nebezpečným odpadem, jeho třídění, shromažďování, balení a následnou přepravu k ekologickému odstranění nebo využití.

Řešení havárií

V případě havárie jsou k dispozici naši odborníci, kteří dané místo zajistí a provedou identifikaci, přípravu a odstranění odpadu. Naše know-how v logistice, zpracování a využívání odpadů nám umožňují navrhovat ta nejlepší řešení pro každý typ odpadu. Naši chemici zaručí správnou dekontaminaci zařízení nebo bezpečnou přepravu chemických látek.

Poskytování odborných znalostí, podpory a školení

Našim zákazníkům poskytujeme poradenství a řešení na klíč. Zabýváme se všemi fázemi nakládání s nebezpečnými odpady, a to včetně logistiky a školení.

Naši odborníci u našich klientů zavádějí opatření vedoucí ke snižování ekonomických a environmentálních nákladů spojených s nakládáním s nebezpečnými odpady. Vaši ekologickou stopu snižujeme pomocí optimalizace třídění, skladování, přepravy, využívání a odstraňování odpadů.

DALŠÍ SLUŽBY
REFERENCE
KONTAKTY