Jedním z témat konference Moravské obce a města byly biologicky rozložitelné odpady. Důležitou činností oběhového hospodářství, kterou se Recovera zabývá, představil Petr Špičák. Jedná se o využití biologicky rozložitelných odpadů, biologickou recyklaci.

Datum zveřejnění:
Recovera představila na konferenci biologickou recyklaci

Konference Moravské obce a města (MOM), kterou pravidelně pořádá společnost Magnus Regio, proběhla 9. září v Brně. Tématem posledního setkání bylo odpadové hospodářství. Diskuse u kulatého stolu se účastnili i zástupci firmy Recovera Využití zdrojů, ředitel divize Jihovýchod Igor Laštůvka a technický ředitel Petr Špičák, který prezentoval biologickou recyklaci.

Společnost Recovera provozuje 9 kompostáren, kde recykluje bioodpad. Proč dostat tento odpad ze skládek a jak ho co nejlépe využít?  Od 1. 1. 2020 mají obce povinnost celoročného sběru biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Tento odpad lze využít materiálově, jako obohacení půdy ve formě kompostu nebo zpracovat v bioplynových stanicích, kde se zejména z gastroodpadů vyrábí elektrická energie, teplo, bioplyn nebo digestát na zemědělský půdní fond," přibližoval problematiku bioodpadů Petr Špičák.

banner MOM

Recyklační strategické cíle pro oběhové hospodářství v České Republice
  1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
  2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
  3. Udržitelný rozvoj společnosti a přechod k cirkulární ekonomice.
  4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.
Cíle pro biologicky rozložitelný a biologicky rozložitelný komunální odpad
  • 13_dlaně_kompostSnížit maximální množství BRKO ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995.
  • Snižovat množství BRKO ukládaných na skládky (od roku 2021 dále). 
Recovera Využití zdrojů zpracovává bioodpad na registrovaná hnojiva

Centrální kompostárna Brno: Kompost Černý, Zelený a Šedý drak
Kompostárna - CSD Rapotín: Praděd - organické hnojivo
Kompostárna Příbor: Příborníček - organické hnojivo

kompost draci