Společnost Recovera Využití zdrojů a.s. a jí řízené společnosti jsou součástí skupiny Veolia a poskytují zákazníkům environmentální služby podle principů oběhového hospodářství, konkrétně především při nakládání s odpady, poskytování facility služeb, stavebních prací a sanací ekologických zátěží.

Jako partner municipalit, průmyslových podniků, organizací a společenství podporujeme ekologická a cirkulární řešení. Klademe důraz na úspory primárních zdrojů a jejich nahrazování druhotnými surovinami, podporu recyklace a využití odpadů, na ekologické a spolehlivé odstranění nebezpečných odpadů, včetně těch infekčních. Veškeré naše aktivity provádíme v souladu se zákony, s normami či hodnotami Veolia, se zásadami bezpečnosti a etiky služby a s cílem neustálého zlepšování celého systému řízení. To jsou základní předpoklady prosperity skupiny, kterými zajišťujeme tvorbu dlouhodobé hodnoty pro držitele akcií. Stavíme především na těchto principech:

1. Úzká spolupráce s obchodními partnery. Zákazníkům nabízíme dlouhodobě regionálně udržitelné řešení postavené na principech oběhového hospodářství a sledování toku odpadů, s cílem uplatňovat prvky etiky, digitalizace a obecně inovací ve prospěch životního prostředí.
2. Důraz na bezpečnost při práci. Ochrana zdraví a života je naprostou prioritou, která začíná u každého jednotlivce. Naším cílem je neustálé zlepšování kultury bezpečné práce nejen u našich zaměstnanců, ale také u dodavatelů a dalších partnerů.
3. Talent management. Podporujeme spoluúčast zaměstnanců na všech úrovních. Soustavně pracujeme na profesním a osobnostním růstu zaměstnanců. Uplatňujeme liberální manažerský systém s decentralizací odpovědností. Kromě zajištění kvalitního zázemí a motivujících pracovních podmínek pro všechny zaměstnance se zaměřujeme speciálními rozvojovými a motivačními programy na klíčové pracovní pozice.
4. Opatření na základě analýzy rizik. V každé nové situaci chráníme společnost, zaměstnance i zákazníky před zneužitím informací, poškozením životního prostředí, úrazem nebo nekvalitním poskytnutím služby. V rámci poskytování našich služeb dbáme na ochranu informací a dat našich zákazníků, smluvních partnerů a zaměstnanců. Přesným vymezením všech odpovědností a pravomocí maximalizujeme důvěryhodnost společnosti při nakládání s vyhrazenými a citlivými daty. Předem identifikujeme možná rizika, která mohou narušit poskytování služeb, a preventivně zavádíme opatření k jejich eliminaci.
5. Otevřená komunikace a společenská odpovědnost ve vztahu k zúčastněným stranám. Provádíme osvětu v oblasti oběhového hospodářství a udržitelného nakládání s odpady s cílem hledat ekologické a ekonomicky rentabilní alternativy spotřeby primárních zdrojů. Podporujeme společensky přínosné projekty v regionech, ve kterých působíme. Dodržujeme zásady důvěrnosti, dostupnosti a integrity informací.
6. Hodnocení souladu. Aplikujeme systém kontrol a auditů se zaměřením na prevenci a zajištění souladu našeho podnikání se všemi relevantními požadavky a normami. Minimalizujeme dopady našich činností na životní prostředí a dosahujeme tak excelentních výsledků i v oblasti ochrany životů a zdraví při práci zaměstnanců, dodavatelů i veřejnosti. Chráníme informační aktiva společnosti, zákazníků i třetích stran proti všem vnitřním i vnějším hrozbám.
7. Snižování energetické náročnosti při provozování stávajících technologií a při vývoji a realizaci nových. Podporujeme nákup energeticky úsporných produktů a služeb. Zlepšujeme a zkvalitňujeme monitoring spotřeby a energetické náročnosti. Zvyšujeme povědomí zaměstnanců o hospodaření s energiemi.
8. Podpora protikorupčních opatření, ochrana osobních údajů, eliminace praktik narušujících hospodářskou soutěž nebo porušujících integritu trhu a podpora etických principů a pravidel nastavených, vyžadovaných a nezávisle přezkoumávaných nejen uvnitř společnosti, ale i u dodavatelů, zákazníků a dalších partnerů.